Xem thêm:

Xin chào
Cách thông thường : 안녕하세요? /An-nyong-ha-sê-yô/
Cách lịch sự: 안녕하십니까? / An-nyong-ha-sim-ni-ka/
Tạm biệt
Chào người ra về : 안녕히가세요/an-nyong-hi-ka-sê-yô/
chào người ở lại 안녕히계세요/an-nyong-hi-kê-sê-yô/
Cảm ơn
Cách thân thiện : 감사해요 hoặc 고마워요/kam-sa-hê-yô/ hoặc /kô-ma-wo-yô/
Cách lịch sự : 감사합니다hoặc 고맙습니다 /kam-sa-ham-ni-ta/ hoặc /kô-map-sưm-ni-ta/
Đối với bạn bè hoặc người kém tuổi : 고마워/kô-ma-wo/
Xin lỗi.
Cách thân thiện: 죄송해요hoặc 미안해요/chuê-sông-hê-yô/ hoặc /mi-an-hê-yô/
Cách lịch sự: 죄송합니다hoặc 미안합니다/chuê-sông-ham-ni-ta/ hoặc /mi-an-ham-ni-ta/
Khi làm phiền ai 실례합니다. / Sillyehamnida./
Trả lời
Vâng 네/nê/
Không 아니요/a-ni-yô/
Tôi biết rồi 알겠어요/ Al get so yo/
Tôi không biết 모르겠어요/ Mo rư get so yo/
Rất vui được gặp bạn 처음뵙겠습니다/cho-ưm-buyêp-kết-sưm-ni-ta/
Rất vui được làm quen 만나서반갑습니다. Man na so ban gap sưm mi ta
Giới thiệu bản thân :
Tên tôi là … : 저는…입니다/Cho-nưn …-im-ni-ta/
Tôi … tuổi : 저는… 살이에요/ cho- nưn … sa ri e yo/
Quê quán 저는….. 사람입니다/ 저는… 에서왔서요/…에삽니다: Tôi là người… / tôi đến từ…./ tôi sống ở….
Nghề nghiệp 저는(Nghề nghiệp)입니다
이름이뭐예요? / I-rư-mi muơ-yê -yô? / Tên bạn là gì?
어디서오셧어요? Ô-ti-xô ô -xyơt -xơ-yô ? Bạn ở đâu đến?
누구예요? / Nu-cu-yê –yô/ Ai đó?
무엇? Cái gì ?
어떤습니까? Như thế nào?
어떻게하지요? Làm sao đây?
얼마? Bao nhiêu?
무슨일이있어요? /Mu-xưn-i-ri ít-xơ-yô/ Có chuyện gì vậy?
왜요? Oe-yô Tại sao?
뭘하고있어요? Muơl ha-kô -ít-xơ-yô Bạn đang làm gì vậy?
안제?몇시? Bao giờ ?mấy giờ?

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM XVT COLLEGE
Văn phòng tư vấn & Tuyển dụng tại Hà Nội
Địa chỉ: Km 8 + 500, đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Tell 0942.689.586 / 0963.869.586
Website: http://vxtcollege.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/vxtcollege/