Hóa chất là 1 phần cần thiết của môi trường sống và môi trường bỗng dưng của tôi và các bạn, ích lợi mà nó mang đến cho phố hội là vô giá; nhưng an toàn hóa chất tôi và quý vị cũng phải học cách điều hành hiệu quả những ảnh hưởng không ao ước và có hại của hóa chất.Nhằm đảm bảo tính hiệu lực, các chỉ tiêu an toàn hóa chất phải gắn liền với các quy luật chung về ATVSLĐ, cụ thể là nhận biết và biểu đạt nguy cơ, miêu tả rủi ro, giám định mức phơi nhiễm và trên hết là việc triển khai hướng tiếp cận hệ thống nhằm chủa quản tư vấn môi trường một cách có hiệu quả các loại hóa chất. Hoạt động chủa quản này bắt buộc hướng tiếp cận tương tác hơn là những giải pháp đơn lẻ, đặc thù khi một đôi trong số những trắc trở này có thể gây ra tác động trên phạm vi toàn cầu. Việc điều hành một cách hoàn chỉnh phải bao quát toàn bộ chu trình hoạt động của hóa chất. đa số những chỉ tiêu và quyết định vừa qua đều nhằm vào việc đẩy mạnh quản lý một cách hoàn chỉnh các loại hóa chất trên khuôn khổ quốc tế, đất nước và doanh nghiệp, song song tiện cả đôi đường với các quy tắc của bộ máy quản lý về ATVSLĐ.

Việc ngăn ngừa phơi nhiễm hóa chất độc hại là điểm chủ chốt trong công việc đánh giá rủi ro. Các đơn vị quốc tế và liên chính phủ như ILO, WHO, UNEP, FAO và OECD, đã phối hợp soạn những chỉ dẫn mang tính quốc tế về thẩm định nguy cơ và rủi ro, các chỉ dẫn tư vấn hóa chất này được sử dụng như cơ sở để tiến hành thẩm định các rủi ro nghề nghiệp. hệ thống cộng tác toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), Thẻ an toàn hóa chất quốc tế hay Tài liệu ngắn giám định hóa chất quốc tế (CICAD) của Chương trình an toàn hóa chất quốc tế (IPCS) là những ví dụ về hoạt động rà soát giám sát và cộng tác trên khuôn khổ quốc tế về vực này.

Trong 1 loạt các tiêu chuẩn về ATVSLĐ của ILO, thì Công ước về hóa chất Số 170 năm 1990 đưa ra khuôn khổ quốc gia trên phạm vi rộng và toàn diện về quản lý mọi mặt liên quan đến hóa chất, bao gồm công thức, triển khai và kiểm tra kiểm tra định kỳ độ chính xác của chính sách, có sự tham vấn của NSDLĐ và NLĐ khiến cho việc tại cơ sở vật chất. một điểm không thể xem nhẹ của Công ước này chính là các điều khoản liên đới đến việc thông tin về nguy cơ hóa chất và sản xuất tin tức an toàn từ đơn vị, nhà nhập khẩu cho người dùng. Khuyến nghị kèm theo và Bộ quy luật thực hiện về an toàn khi dùng hóa chất tại nơi làm việc năm 1993 cũng cung ứng thêm tin tức chỉ dẫn thực hành. một phương tiện mang tính quốc tế không kém phần không thể bỏ qua khác đó là Hướng tiếp cận mục tiêu 2006 của UNEP về quản lý hóa chất phạm vi quốc tế (SAICM).

quy định năm 2007 của liên minh Châu Âu về đăng ký, giám định, cấp phép và cấm đối với các chất hóa học(REACH) yêu cầu việc đăng ký và rộng rãi dữ liệu đối với phần lớn các chất hóa học sản xuất và nhập cảng vào Châu Âu trên một tấn/1 năm. Đạo luật bảo kê môi trường của Canada năm 1999 (CEPA 1999) là một ví dụ khác về việc luật pháp ứng dụng hướng tiếp cận căn cứ trên rủi ro để thẩm định và chủa quản các chất hóa học mới xuất hiện hoặc đang được dùng. ngành nghề công nghiệp hóa chất đã tăng trưởng những sáng kiến tình nguyện trong điều hành toàn diện về hóa chất trên phạm vi toàn cầu với hai ví dụ điển hình là hai sáng kiến Responsible Care và Product Stewardship.

tránh về năng lực của các công ty quy mô nhỏ trong việc điều hành phơi nhiễm hóa chất vừa qua đã dẫn đến việc mở rộng hướng tiêp cận mới trong hoạt động quản lý hóa chất. Với tên gọi: Dải kiểm soát (Control Banding) hướng tiếp cận tập kết vào hoạt động kiểm soát phơi nhiễm khi một loại hóa chất được liệt vào dạng “dải nguy cơ”, hướng tiếp cận này bắt buộc xác định các biện pháp kiểm soát dựa trên phân loại nguy cơ theo chỉ tiêu phân loại quốc tế, số lượng hóa chất đang tiêu dùng, tính bay hơi/khả năng phát tán bụi.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng